Touch of Beauty by Cynthia Touch of Beauty by Cynthia, gevestigd aan Veldweg 53 8071 BE Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
http://www.touchofbeautybycynthia.nl/
Veldweg 53 8071 BE Nunspeet
0683051379

Cynthia Eikenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Touch of Beauty by Cynthia Hij/zij is te bereiken via: touchofbeautybycynthia@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Touch of Beauty by Cynthia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Touch of Beauty by Cynthia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: ras, foto's huidverbeterende behandeling, foto's Observ 520 huidscan

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Touch of Beauty by Cynthia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Nieuwsbrief versturen - Gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belasting aangifte - gegevens die nodig zijn om de behandeling of een product advies uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Touch of Beauty by Cynthia neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Touch of Beauty by Cynthia) tussen zit. Touch of Beauty by Cynthia gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Salonized, dit is een agenda programma en een online booking systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Touch of Beauty by Cynthia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden Touch of Beauty by Cynthia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Touch of Beauty by Cynthia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Touch of Beauty by Cynthia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Touch of Beauty by Cynthia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar touchofbeautybycynthia@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Touch of Beauty by Cynthia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Touch of Beauty by Cynthia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via touchofbeautybycynthia@outlook.com

Zodra u bij Touch of Beauty by Cynthia binnenstapt gaat u akkoord met deze privacy verklaring.